هسته های مستقر در دوره رشد مقدماتی

ردیف

نام هسته فناور

نام سرپرست هسته

۱

تجهیزات پزشکی مبین پوست

آقای دکتر محسن داود آبادی فراهانی

۲

گروه سازندگی کومنز

آقای مهرداد غلامعلی

۳

هوشمند افزار پارمیس

آقای محمد شریفی پیرکوهی

۴

سامانه آموزش و مشاوره کارآفرینی ( سام کا)

آقای محمد تقی کرمی