مراحل حضور در مرکز رشد

 مراحل حضور در مرکز رشد

        با توجه به آنکه مرکز رشد با هدف تجاری­سازی دستاوردهای پژوهشی شکل گرفته است، لذا برنامه­ریزیهای صورت پذیرفته به گونه­ای است که شرکتها و هسته­های حاضر در مرکز، تواناییهای لازم جهت بازاریابی و عرضه محصولات خود را به دست آورند. از این نظر ایده کارآفرین، برنامه کسب و کار پیشنهادی و تیم کاری که برنامه را عملیاتی مینماید، از اهمیت خاصی برخوردار است. از این حیث پذیرش متقاضیان حضور در مرکز رشد منوط به تایید طرح­نامه (Business Plan) ارائه شده و ثبت حقوقی شرکت توسط تیم اجرائی، میباشد.

                 الف) الزاماتی که در پذیرش Business Plan ارائه شده، مد نظر قرار می­گیرد:

                -داشتن ایده کاری با جنبههای نوآور، دانش محور و دارای جنبههای اقتصادی مثبت

         - فرصت ساز، دارای زمینههای کارآفرینی و اشتغالزایی

         - در جهت رفع نیازهای فنی، مهندسی، مشاورهای و خدماتی جامعه، صنایع و سازمانهای اجرایی

              - حضور نیروی انسانی توانا و مجرب در ترکیب تیم کاری

              - وجود بازار مناسب جهت فروش کالا و خدمات، و امکان توسعه و حضور مستمر در بازار

    تبصره - به منظور ارزیابی Business Plan ارائه شده و تمهید زمینههای سرمایهگذاری در طرحهای کاربردی، میباید کلیه طرحهای پیشنهادی مطابق با فرمت طرح کسب و کار مصوب مرکز تنظیم گردد.

              ب) روند استقرار شرکت­های متقاضی حضور در مرکز رشد

          - ارائه پیشنهادیه طرح در قالب برنامه کسب و کار (B.P) به مرکز رشد

          - اخذ تاییدیه علمی و بررسی موقعیت طرح در بازار تجاری

          - ارسال طرح پیشنهادی و نتیجه داوری، به مدیر مرکز جهت استقرار شرکت

          - انعقاد قرارداد با شرکت به منظور استقرار در مرکز رشد

          - نظارت بر عملکرد شرکت و اخذ گزارشات ماهیانه

          - بررسی عملکرد شرکت در پایان هر مرحله و انعقاد قرارداد جهت حضور در مراحل بعدی