ماموریت مرکز رشد

 مرکز رشد بستر های لازم جهت فعالیت کارآفرینان را مهیا نموده و از سوی دیگر ارتباط دانشگاه با صنعت را برقرار می­نماید. لذا موفقیت آن منوط به به راهکار های ارتباطی و تعامل بیشتر شرکت های مستقر در مرکز رشد با صنعت و جامعه می­باشد. ارائه خدمات آموزشی و مشاوره­ای به شرکت­ها، برگزاری سمینارها، کارگاه­های آموزشی و نشستهای علمی با حضور صاحب نظران و کارآفرینان جهت بهرهمندی از تجارب ایشان، اخذ اولویت­های پژوهشی سازمان­های اجرایی و مراکز صنعتی آشنایی با نیازهای واقعی بازار، از جمله مأموریت­های مرکز رشد است. همچنین مرکز رشد از طریق ایجاد یک فضای رقابتی سالم و کاهش محدودیت­های سازمانی و حمایت از واحدهای فناوری، امکان گسترش فعالیت­ شرکت­ها، حضور چابک­تر ایشان در بازار و تجاریسازی دستاوردهای پژوهشی را مهیا می­نماید.