مدیر مرکز رشد واحدهای فناور
 دکتر علیرضا پازُکی

رشته تحصیلی: دکتری فیزیولوژی گیاهان زراعی


کارشناس امور فناوری و بازاریابی:
خانم مهندس فریبا غفوریان