مدیر مرکز رشد واحدهای فناور

 

 

 دکتر علیرضا پازوکی

رشته تحصیلی: دکتری فیزیولوژی گیاهان زراعی


کارشناس امور فناوری و بازاریابی: خانم مهندس فریبا غفوریان